LMA.jpg

Logo reads: Leddy, Maytum, Stacy Architects